Студиска програма историски науки трет циклус


СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ПОЛЕТО ИСТОРИСКИ НАУКИ

ПРИЛОГ 1

семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
прв семестар12предмети за стекнување генерички знаења
професорите реализатори
1. задолжителен предмет/активност: Научноистражувачка етика 4 ЕКТС
2. задолжителен предмет/активност: Методологија на научноистражувачката работа 4 ЕКТС
3. изборен предмет/активност: еден предмет од Листата на изборни предмети од третата група предмети за стекнување на генерички знаења и вештини за истражување – универзитетска листа на изборни предмети од трет циклус студии 4 ЕКТС
18изборен предмет/активност: предавања и друг вид на комуникациски активности (предмети од полето и областа на истражување, секоја студиска програма определува број на кредити кои согласно актите и закон кои ќе ги носат наставните предмети од оваа група)професорите реализатори
Задолжителен предмет од полето на истражување 6 ектс
Задолжителен предмет од полето на истражување 6 ектс
Изборен предмет од полето на истражување 6 ектс
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
втор семестар12изборен предмет/активност: предавања и друг вид на комуникациски активности (предмети од полето и областа на истражување, секоја студиска програма определува број на кредити кои согласно актите и закон кои ќе ги носат наставните предмети од оваа група)професорите реализатори
Изборен предмет од полето на истражување 6 ектс
Изборен предмет од полето на истражување 6 ектс
14задолжителен предмет/активност: истражувачка работа под менторство (подготовка на предлог проект за докторски труд: достава на пишан материјал од кандидатот и потврда од менторот) менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
4задолжителен предмет/активност: годишна конференција (конференцијата во вториот семестар опфаќа критички преглед на постојната литература што се однесува на определен проблем на истражување и можни насоки за изработката на докторскиот труд)раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
трет семестар27задолжителен предмет/активност: поднесување на предлог проект за изработка на докторски трудменторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
3задолжителен предмет/активност: докторски семинар (семинарите се изведуваат во третиот и петтиот семестар, заеднички или по научни подрачја, од предавачи по покана и во организација на Школата за докторски студии. Семинарите се задолжителни.) раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
четврти семестар 26задолжителен предмет/активност: учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд, што се потврдува со сертификат за учество менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
4задолжителен предмет/активност: годишна конференција (конференцијата во четвртиот семестар опфаќа изработка на предлог проект за докторскиот труд, рецензиран од тричлена комисија)раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
петти семестар27задолжителен предмет/активност: објавување на дел од оригиналните резултати од докторскиот труд (во смисла на член 2 точка 24 од Законот за високото образование „Службен весник на Република Македонија “бр. 82/2018) менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
3задолжителен предмет/активност: докторски семинар (семинарите се изведуваат во третиот и петтиот семестар, заеднички или по научни подрачја, од предавачи по покана и во организација на Школата за докторски студии. Семинарите се задолжителни. ) раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
шести семестар 4задолжителен предмет/активност: годишна конференција (конференцијата во шестиот семестар опфаќа презентација на дел од резултатите од докторскиот труд, рецензиран од тричлена комисија)раководител (врз основа на записник)
26задолжителен предмет/активност:одбрана на докторскиот трудменторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФЗФ130 Научно-истражувачка етика (општ дел за сите студиски програми на трет циклус студии) 30% општ дел Проф. д-р Дејан Донев4
Научноистражувачка етика со примена и примери во подрачјето на хуманистичките науки (задолжителен предмет од Школата за докторски студии) 70% посебен дел проф. д-р Сузана Симоновска

Листа бр. 1 (Студентот избира еден предмет)

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФЗФ330Методологија на научноистражувачката работа (општ дел за сите студиски програми на трет циклус студии)30% општ дел Проф. д-р Виолета Панзова4
Методологија на научноистражувачката работа со примена и примери во подрачјето на општествените науки (во полето историја) 70% посебен делпроф. д-р Виолета Панзова

– Студентот избира еден предмет од листата бр. 2 (листа на други предмети од обуката за истражување, „листа на УКИМ“)

ЛИСТА БР. 2: Листа на други предмети од обуката за истражување „Листа на УКИМ“ (студентот избира еден предмет)

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФЗФ730 Европска визуелна култура проф. д-р Т. Филиповска
проф.  д-р Д. Герасимовска
4
ФЗФ830 Античка материјална култура проф.  д-р М. Јованов
доц. д-р А. Јакимовски
4
ФЗФ930 Статистичка анализа на податоци проф. д-р Н. Ангелоска Галевска 4
ФЗФ1030 Статистичка анализа на податоците во социолошките истражувања проф. д-р А. Драговиќ
проф. д-р А. Јовановиќ
4
ФЗФ1130 Теории и стратегии на социјалното претприемништво проф. д-р Ј. Пејковски 4
ФЗФ1230 Теоретско-методолошки ориентации за социјално дејствување проф. д-р М. Доневска 4
ФЗФ1330 Создавање на научно дело проф. д-р В. Панзова
проф. д-р А. Димишковска
4
ФЗФ1430 Античките основи на европската култура проф. д-р В. Митевски 4
ФЗФ1530 Латинизите и грцизмите во стручната терминологија проф. д-р М. Бузалковска-Алексова 4
ФЗФ1630 Планирање на научното истражување во науките за човековото однесување проф. д-р В. Петроска-Бешка
проф. д-р Н. Кениг
4
ФЗФ1730 Статистичка обработка на податоци проф. д-р Н. Кениг 4
ФЗФ1830 Методи и подготовка на истражување (на англиски јазик)Methods and research development проф. д-р А. Драговиќ
проф. д-р I. Schierenbeck
4
ФЗФ1930 Перспективи и теории за разрешување на конфликти (на англиски јазик)
Perspectives and Theories of Conflict Resolution
проф. д-р Л. Георгиева
проф. д-р M. Schulz
4
ФЗФ20 30 Методи за анализа на конфликти и студии на случај (на англиски јазик)Conflict analysis methods and case studies проф. д-р Л. Георгиева
проф. д-р M. Schulz
4
ФЗФ21 30 Проценка на влијанието на интервенциите
(на англиски јазик)Peace and Conflict Impact Assessment PCIA
проф. д-р Л. Георгиева
проф. д-р M. Schulz
4
ФЗФ2230 Квантитативни и квалитативни методи на истражување во дефектологијата проф. д-р Н. Ангелоска-Галевска
проф. д-р З. Јачова
проф. д-р В. Трајковски
4
ФЗФ23 30 Академско пишување и објавување проф. д-р В Трајковски
проф. д-р Н. Ангелоска Галевска
проф. д-р З. Јачова
4

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО НА ИСТРАЖУВАЊЕ

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
И130 Извори и историографија Проф. д-р А. Атанасовски,
Проф. д-р В. Ѓорѓиев,
Проф. д-р Б. Илиевски
6
И230 Проблеми од политичката историја Проф. д-р А. Атанасовски,
Проф. д-р В. Ѓорѓиев,
Проф. д-р Б. Илиевски
6

ЛИСТА БР. 3: Изборен предмет од полето, областа и од потесната област на истражување

 (студентот избира три предмети, еден во прв семестар и два во втор семестар)

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
И330 Историска географија и општествено-економско уредување на балканските племиња и народи проф. д-р В. Саракински 6
И430 Римското освојување на Балканот и провинциско-муницијалниот систем проф. д-р В. Саракински 6
И530 Рим и хеленистичките монархии проф. д-р В. Саракински 6
И630 Миграциите во средниот век проф. д-р Б. Петровски 6
И730 Христијанството и неканонските учења во средниот век проф. д-р Б. Петровски 6
И830 Етницитетот во Средниот век проф. д-р Т. Филиповски 6
И930 Византија и балканските земји проф. д-р Т. Филиповски 6
И1030 Средновековни институции проф. д-р А. Атанасовски 6
И1130 Економска историја на Македонија и Византија проф. д-р А. Атанасовски 6
И1230 Европските револуции и нивното влијание на Балканот проф. д-р М. Миновски 6
И1330 Големите сили, Балканот и Македонија проф. д-р Д. Јовановски
проф. д-р М. Миновски
проф. д-р В. Ѓорѓиев
6
И1430 Балканскиот 19. век проф. д-р Д. Јовановски 6
И1530 Балканските национализми – борба за територии проф. д-р Д. Јовановски 6
И1630 Историја на Македонија во 19. и почетокот на 20. век проф. д-р В. Ѓорѓиев 6
И1730 Македонската револуционерна борба 1893-1912 проф. д-р В. Ѓорѓиев 6
И1830 Етнодемографските промени и миграциите во балканските држави по првата светска војна во XX век проф. д-р Б. Илиевски 6
И1930 Православната црква во Македонија проф. д-р Б. Илиевски 6
И2030 Десницата во МНОД (1913-1941) проф. д-р Н. Жежов 6
И2130 Балканските комунистички партии и македонското прашање проф. д-р Н. Жежов 6
И2230 Големите сили и македонското прашање во најновиот век проф. д-р М. Пешевска 6
И2330 Европската унија и македонската проф. д-р М. Пешевска 6

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следниот линк:

Решение за акредитација и почеток на работа на студиска програма – Историски науки