Студиска програма дефектологија трет циклус


СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ПОЛЕТО ДЕФЕКТОЛОГИЈА

семестар ЕКТС активност по семестар припадност на предмет/активност согласно ЗВО
прв семестар Задолжителни предмети
3Етика во научноистражувачката работа од областа
Академска обука
3 Методологија на научноистражувачката работа од областаАкадемска обука
Вкупно6
прв семестар Изборни предмети
6 Предмет за стекнување генерички знаења и вештини за истражување од универзитетска листа на изборни предмети Академска обука
6Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења (Задолжителен или изборен)Академска обука
6Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења (Задолжителен или изборен) Академска обука
6Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења Академска обука
Вкупно24
семестар ЕКТС активност по семестар припадност на предмет/активност согласно ЗВО
втор семестар Изборни предмети
6Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења Академска обука
6Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења Академска обука
Вкупно12
Задолжителни предмети
14Истражувачка работа под менторство (подготовка на предлог-докторски проект)Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект)
4Прва годишна конференцијаПредавања и друг вид на комуникациски активности
Вкупно18
семестар ЕКТС активност по семестар припадност на предмет/активност согласно ЗВО
трет семестар Задолжителни предмети
27Предлог-докторски проектНезависен истражувачки проект под менторство (докторски проект)
3Прв докторски семинарПредавања и друг вид на комуникациски активности
Вкупно30
семестар ЕКТС активност по семестар припадност на предмет/активност согласно ЗВО
четврти семестар Задолжителни предмети
20Изработка на докторскиот труд Изработка и јавна одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект
6Меѓународна мобилностМеѓународна мобилност
4Втора годишна конференцијаПредавања и друг вид на комуникациски активности
Вкупно30
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
петти семестар Задолжителни предмети
20Активности за објавувањето на два труда во референтна научна публикација Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд
7Учество на меѓународен собир Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд
3Втор докторски семинарПредавања и друг вид на комуникациски активности
Вкупно30
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
шести семестар Задолжителни предмети
4Трета годишна конференцијаПредавања и друг вид на комуникациски активности
26Одбрана на докторскиот трудИзработка и јавна одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
FZF0130Етика во научноистражувачката работа од областаПроф. д-р Сузана Симоновска 3
FZF0230Методологија на научноистражувачката работа од областапроф. д-р Наташа Ангеловска Галевска проф. д-р Владимир Трајковски 3

Листа нa изборни предмети од третата група предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување – Универзитетска листа на изборни предмети од трет циклус студии

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
U22S02P0130Квантитативни и квалитативни методи на истражувањеПроф.д-р Наташа Ангелоска Галевска Проф.д-р Зора Јачова
Проф. д-р Владимир Трајковски
6
U22S02P0230Академско пишување и објавувањеПроф. д-р Владимир Трајковски Проф. д-р Наташа Ангелоска Галевска
Проф. д-р Зора Јачова
6

Табела 6.2.Изборни наставни предмети на студиската програма

КОДчасовиПРЕДМЕТСеместарНаучна област на која му припаѓа изборниот предметкредити
S02P0130Современи аспекти во рехабилитацијата на лицата со попреченостI или IIдефектологија, ортопедагогија 6
S02P0230Современи аспекти во едукацијата на лицата со попреченостI или IIдефектологија, ортопедагогија, методика6
S02P0330Современи аспекти во едукацијата на лицата со аутизамI или IIдефектологија, ортопедагогија, методика6
S02P0430Процена на психомоторниот развој на лицата со попреченостI или IIдефектолошка дијагностика 6
S02P0530Новини во раната интервенција и едукација на лицата со интелектуална попреченостI или IIдефектологија, ортопедагогија, методика6
S02P0630Методски пристапи во едукацијата на глувите и наглувите лицаI или IIдефектологија, ортопедагогија, методика, сурдологија6
S02P0730Истражувања на говорот и јазикот кај слушно оштетените децаI или IIдефектологија, ортопедагогија, сурдологија6
S02P0830Истражувања во инклузивното образованиеI или IIдефектологија, ортопедагогија, методика6
S02P0930Современи медицински тенденции кај Down синдромI или IIмедицински основи на инвалидноста 6
S02P1030Первазивни развојни нарушувањаI или IIмедицински основи на инвалидноста, аутизам 6
S02P1130Истражувања во рехабилитацијата и едукацијата на лицата со оштетен видI или IIдефектологија, ортопедагогија, методика 6
S02P1230Семејство на деца со пречки во развојотI или IIдефектологија, ортопедагогија, методика6
S02P1330Рана инклузија на децата со пречки во развојотI или IIдефектологија, ортопедагогија6
S02P1430Церебрална парализаI или IIдефектологија, ортопедагогија6
S02P1530Креативна терапијаI или IIдефектологија, ортопедагогија6
S02P1630Сексуален развој и воспитание на лицата со попреченостI или IIдефектологија, заштита и помош на хендикепирани, методика 6
S02P1730Колаборативни и консултативни пристап во раната интервенцијаI или IIдефектологија, ортопедагогија6
S02P1830Мултисензорни пристапи за ученици со специфични тешкотии во читањето и пишувањетоI или IIдефектологија, ортопедагогија, методика6
S02P1930Самозастапување на лицата со попреченостI или IIзаштита и помош на хендикепирани 6
НаставникНаучно поле и област во кои што е стекнат научниот степен доктор на науки Наставно- научна област во која е избран наставникот Предмети на кои наставникот се јавува како носител
Сузана Симоновска Доктор по филозофски науки Историја на родот и полот, етика, социјална и културна антропологија – Етика во научно истражувачката работа од областа
Наташа Ангелоска Галевска   Доктор на педагошки науки Методологија на научни истражувања и статистика – Методологија на научноистражувачката работа од областа 
-Квантитативни и квалитативни методи на истражување
– Академско пишување и објавување
Владимир Трајковски Доктор по дефектолошки науки Физиологија со функционална анатомија и хумана генетика, под број 30118 (друго) и
медицински основи на инвалидноста, аутизам и медицинска рехабилитација на
моторните нарушувања

– Методологија на научноистражувачката работа од областа 
– Квантитативни и квалитативни методи на истражување 
– Академско пишување и објавување
– Современи медицински тенденции кај Down синдром
– Первазивни развојни нарушувања
Зора Јачова Доктор по дефектологија Методика, дефектологија, ортопедагогија и логопедија. – Квантитативни и квалитативни методи на истражување 
– Академско пишување и објавување
Современи аспекти во едукацијата на лицата со попреченост
– Методски пристапи во едукацијата на глувите и наглувите лица
Истражувања на говорот и јазикот кај слушно оштетените деца
– Истражувања во инклузивното образование
– Семејство на деца со пречки во развојот
Горан Ајдински Доктор по дефектолошки науки Општа дефектологија, олиогофренологија и дефектолошка дијагностика. – Современи аспекти во рехабилитацијата на лицата со попреченост
– Процeна на психомоторниот развој на лицата со попреченост
– Новини во раната интервенција и едукација на лицата со интелектуална попреченост
-Истражувања во инклузивното образование
Јасмина Ковачевиќ Сурдологија Сурдологија – Методски пристапи во едукацијата на глувите и наглувите лица
-Истражувања на говорот и јазикот кај слушно оштетените деца
Даниела Димитрова Радојичиќ Доктор на дефектолошки науки Дефектологија, методика и ортопедагогија – Современи аспекти во едукацијата на лицата со попреченост
– Истражувања во рехабилитацијата и едукацијата на лицата со оштетен вид
– Семејство на деца со пречки во развојот
Рана инклузија на децата со пречки во развојот
Наташа Чичевска-Јованова Доктор на
дефектолошки науки

Дефектологија, методика и ортопедагогија. – Современи аспекти во едукацијата на лицата со попреченост
– Современи аспекти во едукацијата на лицата со аутизам
– Семејство на деца со пречки во развојот
– Рана инклузија на децата со пречки во развојот
– Церебрална парализа
Оливера Рашиќ-Цаневска Доктор
на дефектолошки науки

Дефектологија, методика и
ортопедагогија

– Современи аспекти во рехабилитацијата на лицата со попреченост 
– Рана инклузија на децата со пречки во развојот
– Церебрална парализа
Креативна терапија
– Сексуален развој и воспитание на лицата со попреченост
Александра Каровска Ристовска Доктор по дефектолошки
науки

Дефектологија, ортопедагогија и
дефектолошка дијагностика– Современи аспекти во рехабилитацијата на лицата со попреченост 
– Истражувања во инклузивното образование
– Сексуален развој и воспитание на лицата со попреченост
– Колаборативни и консултативни пристап во раната интервенција
– Мултисензорни пристапи за ученици со специфични тешкотии во читањето и пишувањето
Наташа Станојковска Трајковска Доктор на дефектолошки науки Дефектологија, методика и заштита и помош на
хендикепирани

– Современи аспекти во едукацијата на лицата со аутизам
– Сексуален развој и воспитание на лицата со попреченост
– Самозастапување на лицата со попреченост

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следниот линк:

Решение за акредитација и почеток на работа на студиска програма – Дефектологија