Студиска програма по интер-религиски студии втор циклус (2018 – )

Насока: Интер-религиски студии (60 кредити)


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. ИРС101З Социологија на големите светски религии Зоран Матевски257.5
2. Предмет од Листа бр.1 257.5
3. Предмет од Листа бр.1 257.5
4. Предмет од Листа бр.1 257.5

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. ИРС201З Филозофија на религија Марија Тодоровска257.5
2.Изборен предмет од Листата слободни предмети наУКИМ 102.5
3.ИРС202З Магистерски труд 20

Листа бр.1

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ИРС102И Методологија на истражување со статистика Аница Драговиќ257.5
2.ИРС103ИАнтички религииРатко Дуев257.5
3.ИРС104ИМоралните аспекти на јудаизмот, христијанството и исламотТатјана Стојаноска Иванова257.5
4.ИРС105И Религија и демократија Ило Трајковски257.5
5.ИРС106ИАнтропологија на религијатаИлија Ацески257.5

Листа бр. 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ИРС107ИОдносот на религијата и глобализацијатаМарија Дракуловска Чукалевска257.5
2.ИРС108И Религиски фундаментализам и екстремизам Мирољуб Јевтиќ257.5
3.ИРС109ИДемографски процеси, семејство и религија Аница Драговиќ257.5
4.ИРС110ИРелигија, насилство и разрешување на конфликтиЗоран Матевски257.5
5.ИРС111ИВерските заедници и религиската толеранција во Република Македонија Татјана Стојаноска Иванова257.5
6.ИРС112ИХристијанството во средновековна МакедонијаАлександар Атанасовски257.5
7.ИРС113И Психологија на религијатаБлагоја Јанаков257.5
8.ИРС114И Историски аспекти на односот помеѓу црквата и државата во Р. МакедонијаБорче Илиевски257.5
9.ИРС115ИРелигијата и концепциите за мирот- Религија, конфликти и градење мирЛидија Георгиева257.5
10.ИРС116И Религијата и човековите праваИло Трајковски257.5
11.ИРС117ИРелигиозноста во Р. МакедонијаИлија Ацески257.5
12.ИРС118ИРелигиозноста и квалитетот на живот на лицата со посебни потребиГоран Ајдински257.5
13.ИРС119ИРодот и религијатаБоби Бадаревски257.5
14.ИРС120И Предисториски култови и верувања Драги Митревски257.5
15.ИРС121И Религија и педагогијаАнета Бараковска257.5