Студиска програма по интер-религиски студии втор циклус (2018 – )

Насока: Интер-религиски студии (60 кредити)


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. Социологија на големите светски религии 257.5
2. Предмет од Листа бр.1 257.5
3. Предмет од Листа бр.1 257.5
4. Предмет од Листа бр.1 257.5

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. Методологија: квалитативни или квантитативни методи 257.5
2.Изборен предмет од Листата слободни предмети наУКИМ 102.5
3. Магистерски труд 20

Листа бр.1

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. Религија и демократија 257.5
2. Антропологија на религија 257.5
3. Моралните аспекти на јудаизмот, христијанството и исламот 257.5
4. Филозофија на религија 257.5

Листа бр. 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. Глобализација и религија 257.5
2. Религиски фундаментализам и екстремизам 257.5
3. Религиската разновидност во Р. Македонија 257.5
4. Миграциски движења и религиска толеранција 257.5
5. Мултикултурализам  и религија 257.5
6. Религијата и национализмот во Р. Македонија и Европа 257.5
7. Античка религија 257.5
8. Верските заедници и религиската толеранција во Р. Македонија 257.5
9. Религија, насилство и разрешување на конфликти 257.5
10. Историски аспекти на односот помеѓу црквата и државата во Р. М. 257.5
11. Религијата и концепциите за мирот 257.5
12. Религијата и човековите права 257.5
13. Религиозноста во Европа и во светот 257.5
14. Религиозноста во Р. Македонија 257.5
15. Демографски процеси  и религија 257.5
16. Религија и економија 257.5
17. Религиски туризам 257.5
18. Религиските вредности и младите 257.5
19. Политикологија на религијата 257.5
20. Религија и род 257.5
21. Религија и образование 257.5
22. Религија и средства за масовна комуникација 257.5
23. Социолошки теории за религијата 257.5
24. Семејство и религија: Балкански контекст 257.5
25. Етнологија на религијата 257.5
26. Религиозноста и квалитетот на живот на лицата со посебни потреби 257.5
27. Психологија на религијата 257.5
28. Христијанска историја со археологија 257.5