Ф401З/18: Византиска филозофија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ФилозофијаIV4+26

Наставник: д–р Јасмина Поповска

Цели на предметната програма:

Програмата по предметот „Византиска филозофија“ на студентите треба да им овозможи да добијат продлабочени сознанија за основните филозофски проблеми и за најзначајните филозофски идеи во Византија; да создадат слика за византиското духовно наследство; да развијат критичка способност за филозофска анализа на религијата; да развијат способност за согледување на суштинските сличности и разлики помеѓу филозофските учења во различните историски периоди; да развијат способност да ги интерпретираат, анализираат и оценуваат автентичните византиски филозофски текстови и притоа соодветно да ја користат секундарната литература.

Содржина на предметната програма:

Образование и професионализам; Подучување и образование; Професии, професионализам и професионална етика; Подучување и професионализам; Образовни теории и професионална практика; Погрешна примена на образовните теории; Различни аспекти на образовните теории; Подучување и компетенции; Професионални вредности и етичка објективност; Професионални вредности и објективноста на вредноста; Различни образовни концепции; Етика и образование-моралноста и наставникот; Образовните права и професионалните грешки; Моралната улога на наставникот; Посебни вредности; Етички прашања кои се однесуваат на улогата на наставникот; Етички прашања кои се однесуваат на образованието и школството.

Литература:

1. David Carr, Professionalism and Ethics in Teaching, Routledge, London, 2000.

1. Георгиева, Вера, Византиска филозофија, Скопје: Табернакул, 2001.

2. Георгиева, Вера, Филозофија на исихазмот, Скопје: Табернакул, 1993.

3. Татакис, Василиј, Историја на византиската филозофија, Скопје: Култура, 1998.

4. Псевдо-Дионисиј Ареопагит, За божествените имиња, Скопjе: Табернакул, 2003.

5. Свето писмо

6. С. С. Н. Богослов, Химни, Манастир Успение на Пресвета Богородица, 2003.

7. Палама, Г., Тријади, Скопје: Табернакул, 2001.