ПС802З/18: Психолошко советување и психотерапија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаVIII3+26

Наставник: д–р Катерина Наумова

Цели на предметната програма:

Запознавање на студентите со теоретските концепти и методите на различни пристапи во советувањето и психотерапијата.

Содржина на предметната програма:

Цели и особености на советувањето и психотерапијата. Принципи и методи на различни психотерапевтски правци: психоаналитичка терапија, бихевиорална терапија, когнитивна терапија, недирективна терапија, гешталт терапија, трансакциска терапија, интегративна терапија, групна терапија, брачна терапија, семејна терапија. Етички прашања и евалуација на психотерапијата.

Литература:

1. Biro, M. i Butollo, W. (ur.), Klinička psihologija (превод за интерна употреба), Futura Publikacije, 2003

2. Kristančič, M., Metoda i tehnika savjetovališnog rada (превод за интерна употреба), Zavod grada Zagreba za socijalni rad, 1988

3. Corey, G., Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije, Naklada Slap, 2004