ПС806И/18: Психологија на менаџментот

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаVIII2+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Студентите да се здобијат со основни теоретски знаења и вештини за процесот на клиничка процена.

Содржина на предметната програма:

Вовед во психологија на менаџментот, Работата на менаџерите во организацијата, Професионален стрес на менаџерите, Менаџирање на тимска работа, Менаџирање на хетерогена работна сила, Менаџирање на авторитет и моќ во организацијата, Развој на менаџментот на организациите, Менаџирање на конфликти во организацијата, Управување со емоционалната работа.

Литература:

1. Сарџоска, Е., Психологија на менаџментот, Скопје: Филозофски факултет 2014

2. Sardžoska, E., Types of emotional intelligence-predictors of burnout syndrome at work (p. 147-160). In: Columbus, M. A. (ed.). Advances in psychology research. Vol. 108, New York: Nova Science Publishers, 2015