ПС805И/18: Клиничка процена

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПсихологијаVIII2+26

Наставник: д–р Катерина Наумова

Цели на предметната програма:

Студентите да се здобијат со основни теоретски знаења и вештини за процесот на клиничка процена.

Содржина на предметната програма:

Природа, задачи, тек и цели на клиничката експлорација. Етички правила. Студија на случај – елементи и методи. Клиничко интервју. Опсервација на однесувањето. Психолошка процена на интелектуалните способности. Процена на структурата и динамиката на личноста со самоописни и проективни техники. Психолошки наод и мислење.

Литература:

1. Biro, M. i Butollo, W. (ur.), Klinička psihologija (превод за интерна употреба), Futura Publikacije, 2003

2. Berger, J., Psihodijagnostika (превод за интерна употреба), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2014

3. Петроска-Бешка, В., Стојановски, З., Николоски, Т., Ќостарова-Унковска, Л., Витим: прирачник за психолози, Сојуз на друштвата на психолози 1989

4. Biro, M., Dijagnostička procena ličnosti: MMPI-202, Centar za primenjenu psihologiju, 2001

5. Kostić, P. i Divac, D., Praktikum Mahover testa, Centar za primenjenu psihologiju, 1999