ПЕ608И/18: Медиумска култура

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаVI2+14

Наставник: д–р Јасмина Делчева-Диздаревиќ

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за медиумите во воспитно-образовниот процес, како и стекнување на медиумска култура.

Содржина на предметната програма:

Современата техника и детето и нејзина примена во воспитно- образовниот процес, класификација на медиумите, филмот, телевизијата, видео (ЦД), подготовка, структура и евалуација на наставен час со примена на современи наставни средства, филмско образование на децата низ наставната програма по македонски јазик, училишна медијатека и специјализираните училници во функција на стекнување на медиумска култура.

Литература:

1. Делчева Диздаревиќ, Ј., Дидактика на јазично подрачје во основното образование, Просветно дело, Скопје 2003

2. Bognar, L, Matijević, M., Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 2002

3. Стојановска, В., Наставни медиуми, Филозофски факултет.