ПЕ701З/18: Дидактика на математичко подрачје

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаVII3+26

Наставник: д–р Јасмина Делчева-Диздаревиќ, д–р Алма Тасевска

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат основни знаења и вештини за подготовка, реализација и вреднување во наставата по математика, да стекнат сигурност во работата со ученици, како и професионални компетенции за менаџирање на воспитно- образовниот процес.

Содржина на предметната програма:

Значењето на математиката како наука и како програмско подрачје вo I и II образовен циклус во основното образование, формирање на математички поими и представи, теорија на множествата, формирање поим за број, сметковни операции, геометриско програмско подрачје, анализа на наставните програми по математика.

Литература:

1. Malinović, T., Malinović-Jovanović, N., Metodika nastave matematike, Učiteljski fakultet, Vranje, 2002

2. Popović, B., Priručnik za izvođenje nastave matematike I i II, IP Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo 2001

3. Биро за развој на образованието, Наставни планови програми во првиот и вториот образовен циклус по математика, Кома, Скопје, 2007

4. Vigotski, L., S., Problemi razvoja psihe (8. poglavje, Razvoj aritmetichih operacija), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996