ПЕ812И/18: Воспитна работа со деца без родители

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаVIII2+14

Наставник: д–р  Сузана Миовска – Спасева

Цели на предметната програма:

Стекнување знаења за формите на заштита на деца без родители и родителска грижа
и запознавање со воспитната работа на педагогот со нив.

Содржина на предметната програма:

Законски основи на заштитата на деца без родители и родителска грижа. Форми на
заштита. Работата на педагогот во институциите за деца без родители и родителска
грижа. Форми на вонинституционална (алтернативна) заштита (сместување во
згрижувачко семејство, мал групен дом, СОС Детско село). Работата на педагогот во
алтернативната заштита на деца без родители и родителска грижа.

Литература:

1. Миовска-Спасева, С., Воспитна работа со деца без родители, прирачник за интерна употреба

2. Закон за семејство, пречистен текст, Службен весник бр. 153, 2014

3. Закон за социјалната заштита, консолидиран текст, 2015

4. Trygged, S. (ed.), Moving away from residential care, Stockholm University, 2004

5. Petrie, P., Boddy, J., Cameron, C., Simon, A., Wigfall, V., Working with Children in Residential Care: European perspectives, Open University Press, Buckingham, 2006