ПЕ707И/18: Стратегии на поучување

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаVII2+14

Наставник: д–р Јасмина Делчева Диздаревиќ

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за поимите учење и поучување, како и значењето и примената на наставните стратегии во функција на подобрување на квалитетот во воспитно – образовниот процес.

Содржина на предметната програма:

Поим и значење на воспитно образовна стратегија, стратегии во воспитанието, егзистенција, социјализација, индивидуализација, стратегии во образовниот процес, учење и поучување, стратегија на доживување и изразување на доживеаното, сратегија на творештво, на вежбање, критериуми за избор на стратегии во воспитно- образовниот процес, подготовката на наставникот при реализацијата на час со примена на воспитно-образовни стратегии.

Литература:

1. Bognar, L., Matijević, M., Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 2002

2. Вилотијевиќ, М., Дидактика – дидактичке теорије и теорија учења, Научна књига, Београд, 2002

3. Со читање и пишување до критичко мислење, Фондација Институт отворено општество, Скопје, 2004

4. Bakovljev, M., Didaktika, Naučna knjiga, Beograd, 1998