ПЕ507И/18: Менторство и туторство

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаV2+14

Наставник: д-р Алма Тасевска

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат вештини и способности за менторско и туторско водење, поддршка и насочување, совладување на техниките и методите на менторство и туторство на ученици, соученици и колеги (врсничко поучување и водење).

Содржина на предметната програма:

Терминолошка идентификација – менторирање и туторство, модели и стилови во интеракцијата (ментор-менториран субјект, тутор-ученик/студент, стилови на водење, он-лине и Е-менторирање и туторство, симулирање на ситуационо водење, изработка и примена на протокол и следење на напредувањето и ефектите од менторството и туторството.)

Литература:

1. Dizdarević, M. i Vučetić D. V., Tutorski priročnik, Univerza Ljubljana, 2007

2. Kajtna, T., Vodenjementorstvo (situacisko vodenje), ЕSS, 2007

3. Svetlik, I. i dr., Tutorski sistemi, Univerza Ljubljana, 2007