ПЕ304З/18: Алтернативни пристапи во педагогијата

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаIII3+15

Наставник: д–р Алма Тасевска

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат научни и теоретски сознанија за алтернативните правци и школи

во светот. Студентите да стекнат компетенции за темелни научни определби на алтернативните педагошки концепции. Студентите да развијат ставови за влијанието на алтернативните педагошки правци во конципирањето на современите пристапи за воспитание и образование.

Содржина на предметната програма:

Причини и потреба за појава на алтернативната педагогија, Јаснопољанското училиште на Лав Николаевич Толстој, Самерхил – училиштето на Александар Сатерленд Нил, Педагошката концепција на Марија Монтесори, Валдорфската педагошка концепција на Рудолф Штајнер, Специфичности на педагошката концепција на Селестин Френе, Петер Петерсон и Јена План во Европските школи, Џон Дјуи и Проект методата, Хелен Паркурст и примената на Далтон планот.

Литература:

1. Дамовска, Л, Тасевска, А., Алтернативни пристапи во педагогијата, Бомат, 2010

2. Matijević, M., Alternativne škole, Zagreb, Tipex, 2001

3. Seitz, M., Hallwachs, U., Montessori ili Waldorf, Zagreb, Educa, 1997

4. Matijević, M., Pluralizam u odgoju i školstvu, Zagreb, Katehetski salezijanski centar, 1994

5. Montessori, М, The Discovery of the Child, Oxford: Clio press, 1997.

6. Štajner, R., Aspekti valdorfske pedagogije, Zrenjanin: Wort, 2001

7. А. С. Нил, Нови Самерхил, Сремски Карловци, 1992