Р201З/18: Историја на родот и полот во антиката

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Родови студииII3+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за родовата проблематика во антиката (Хелада и Рим). Запознавање со положбата и статусот на жената во рамките на семејството и во општеството. Односите меѓу жената и мажот на повеќе рамништа на социјалниот живот.

Содржина на предметната програма:

Семејството и жената одразени во античката митологија и литература почнувајќи од најстариот период до класичното доба во Хелада и Рим. Родоваата проблематика во однос на правниот систем. Преглед на философските концепции за жената, семејството и јавниот статус на членовите на семејството. Родовите односи и нивниот одраз во религијата на античките народи.

Литература:

1. Полин Шмит Пантел (ур.), Историја на жените на западот: Од антички божици до христијански светици, Филозофски факултет, Скопје, 2011