Р605И/18: Правата на лицата со инвалидитет

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Родови студииVI2+26

Наставник: д–р Зоран Киткањ

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за правата на лицата со развојни проблеми и посебни потреби од аспект на родова перспектива.

Содржина на предметната програма:

Извори на правата на лицата со инвалидитет; Конвенција за правата на детето; Декларација за заштита на правата на децата; Стандардни правила за изедначување на можностите на лицата со инвалидност.

Литература:

1. Tatić Damjan, Zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom, Udruženje distrofičara Beograda, 2011

2. Киткањ Зоран, Меѓународни документи за лицата со посебни потреби (авторизирана скрипта)

3. Звонко Шаврески, Збирка од Македонски закони кои се однесуваат на лицата со хендикеп, Полио Плус, 2003

4. Јанкуловски Ѕвонимир, Човекови права збирка меѓународни документи за правата на човекот (1993). Фонд Отворено општество Македонија, Скопје, 1993

5. Оперативен план на Националната стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност 2010-2018 година, Влада на РМ, 2010