Р404И/18: Родови образовни политики

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Родови студииIV2+26

Наставник:   д-р Јасмина Делчева Диздаревиќ

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат основни познавања за родовите образовните политики, како и компетенции за да ги препознаваат низ наставните планови програми и учебниците кои се применуваат во наставата.

Содржина на предметната програма:

Стратешките цели на државата како и индикаторите за родовото образование и нивно имплементирање во сите сфери на животот. Застапеноста на родовата рамноправност во образованието низ анализа на наставните планови и програми и учебниците.

Литература:

1. UNESCO, A Guide for Gender Equality in Teacher Education Policy and Practices, United Nations Educationa, Scientific and Cultural Organization 2015

2. Наставни планови и програми, Биро за развој на образованието, 2012

3. Акциони планови, Министерство за труд и социјална политика, 2010

4. Gender equality policy and strategy 2016-2020, Quality education for all children, Global Partnership for education, 2016

5. Shailaja Fennell & Madeleine Arnot, Gender Education and Equality in a Global Context, Conceptual frameworks and policy perspectives, Routledge, 2008