Р106И/18: Социологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Родови студииI2+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Основната цел на програма е студентите да се стекнат со доволно знаење од содржините на општата социологија.

Содржина на предметната програма:

Литература:

1. Ацески, И., Социологија, Филозофски факултет, 2017

2. Ѓуровска, М., Социологија, Филозофски факултет, 2016

3. Ташева. М., Социологија, Филозофски факултет, 2003

4. Giddens, А., Sociology, 5th edition, Golden Marketing, 2007