ПКБ201З/18: Проценка и превенција на ризици

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Приватна и корпоративна безбедностII3+27,5

Наставник: д–р Лидија Георгиева

Цели на предметната програма:

Целта на програмата е да ги оспособи студентите да ја совладаат и користат теориската рамка за ризиците во современото општествопредизвикани од глобализацијата и технолошкиот развој. Студентите ќе ги разликуваат видовите на ризици и фазите за управување со ризици.

Содржина на предметната програма:

Мапирање на ризично општество; Клучни општествени и социјални промени; Дефинирање на ризици; Концепти за ризици; Примарни концепти (технолошки, економски, културни, психометриски); Проширени концепти (социјална конструкција, социјално зајакнување на рамки за ризици; индивидуални разлики; основен модел за перцепција на ризици); Мета пристапи на ризици (Политички, социјален, адаптација, еволутивен); Управување со ризици (актери, правила, конвенции, процеси и механизми за идентификување, анализа, комуникација и донесување одлуки);

Литература:

1. Лидија Георгиева, Менаџирање на ризици, Филозофски факултет, 2009

2. Gabe Mythen, Ulrich Beck A Critical Introduction to the Risk Society, Pluto Press, 2004

3. Adrian V. Gheorghe (ed.), Risk in Modern Society, Springer, 2008