ПКБ602З/18: Регулација на оружје и експлозиви

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Приватна и корпоративна безбедностVI3+27,5

Наставник: д–р Ванчо Кенков

Цели на предметната програма:

Основна цел е студентите да се стекнат со научни знаења и сознанија од областа на оружјето, муницијата, експлозивите и експлозивните направи, карактеристиките и можностите на истите, нивното чување и складирање. Покрај тоа да стекнат сознанија за Европската и Националната регулатива врзана за оружјето, муницијата и експлозивите.

Содржина на предметната програма:

Регулација на оружјето и експлозивите:оружјето и муницијата, поим и поделба на оружјето (мало и лесно, лично и колективно) и муницијата, видови на оружје и муниција, категоризација и карактеристики на оружјето и муницијата. Поим и видови експлозиви, начин на употреба, ефекти и начини на активирање на експлозивите. Мерки на заштита при ракување со оружје, муниција и експлозиви, експлозвни материи и направи. Систем на транспорт, скалдирање, чување и основно одржување на оружјето, муницијата, експлозивите, експлозивните материи и направи. Европска регулатива и Национална регулатива по однос на оружјето, мунисијата, експлозивите и експлозицните направи.

Литература:

1. Ванчо Кенков, Современи вооружени системи, Филозофски факултет, 2010

2. Собрание на РМ, Закон за оружје, 2005

3. Правилник за складирање експлозивни материи и муниција, МВР

4. Собрание на РМ, Закон за прекршоците, 2006

5. Стојан Славески, Обука за стрелање со лично оружје 1 2, Европски Универзитет, Скопје, 2009

6. Stanislav Arsić, Naoružanje kopnene vojske, VIZ, Beograd, 2001

7. Упатство за сместување и ракување со минско-експлозивни средства МО, АРМ 1999