ПКБ302И/18: Теории на организации

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Приватна и корпоративна безбедностIII2+27,5

Наставник:

Цели на предметната програма:

Осознавање на различните правци во развојот на мислата за организација; Осознавање на фазите во животниот циклус на организацијата; Осознавање на моделите на организациски структури. Оспособеност во пракса на примена на основните постулати на различните теоретски правци за развој на организацијата; Оспособеност во пракса да се применат сознанијата за фазите во животниот циклус на организацијата; Оспособеност за разликување на различните модели за мерење на ефективноста и нивна примена во праксата; Оспособеност за разликување на различните модели на организациски структури и нивно проектирање.

Содржина на предметната програма:

организацијата и окружувањето, големина и животен циклус на претпријатието, дизајн на организацијата, моќ и организациска политика, организациска култура.

Литература:

-Кирил Постолов, Теорија на организација, Економски факултет, Скопје 2011,

-Гарет Р. Џонс, Современ менаџмент, Глобал комуникации, Скопје, 2008 година.