ПКБ103З/18: Вовед во правото и безбедноста

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Приватна и корпоративна безбедностI3+27,5

Наставник: д–р Рина Киркова

Цели на предметната програма:

Преку запознавање на студентите со основите на правот и тероијата на правото студентите ќе се оспособат да го разберат концептот владеењето на правото, правнитеинструменти и правните субјекти кои активно учествуваат во креирањето и извршувањето на содржините од областа на приватната и корпоративна безбедност. Покрај теоретските знаења за основите на правото студентите ќе се стекнат и со конкретни знаења од областа на безбедноста регулирана со правните норми. Практичните сознанија ќе бидат поврзани со учесниците во безбедносниот сектор, нивните права и обврски, како и правните ограничувања кои се определи со законските и под законските правни акти од областа на безбедноста..

Содржина на предметната програма:

Вовед во право, Правни норми, правни акти, субјекти на правото, објекти на правото, правни факти, правни дела, толкување на правото, право и политика, национално и меѓународно право, правото и безбедноста, Устав на РМ, закони и подзаконски акти, Закон за внатрешни работи, Закон за одбрана, Закон за управување со кризи, Кривичен закон, Закон за приватно обезбеднување, правилници и други акти.

Литература:

1. Бајалџиев Димитар, Вовед во право, Правен факултет, 2000

2. Б. Ванковска., Ц. Цветковски, Правото и одбраната, РОБЗ, 1996

3. Закон за приватно обезбедување, Сл. Весник на Р. Македонија бр. 166 од 26.12.2012

4. Закон за внатрешни работи, Сл. Весник на Р. Македонија бр. 42 од 03.03.2014