ПКБ102З/18: Основи на менаџментот

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Приватна и корпоративна безбедностI3+27,5

Наставник:

Цели на предметната програма:

Примена на основните принципи на менаџмент во сите форми на бизнис/спортската дејност, да подготвуваат менаџерски одлуки во зависност од нивото на менаџмент, да развијат менаџерски способности: техничка, концепциска, човечка, комуникациска, аналитичка, да разбирање на основните разлики помеѓу класичните и современите школи за менаџмент, за осознавање на значењето на општествената одговорност и деловна етика за современиот бизнис.

Содржина на предметната програма:

Менаџерите и претпријатието, Еволуција на менаџментот, Функции на менаџментот, Управување со општествената одговорност, Менаџерското одлучување-суштина на работата на менаџерите, Одбор на директори.

Литература:

1. Бобан Шуклев, Менаџмент, Економски факултет, Скопје, 2016

2. Richard L. Daft, Management Twelfth Edition, Cengage Learning, Boston, 2016

3. Stephen P. Robbins, Mary Coulter, Management, Thirteenth edition, Global Edition, Pearson Education Limited, Harlow, 2016

4. John R. Schermerhorn, Jr., Management, Twelfth Edition, Hoboken, 2013

5. Chuck Williams, Effective Management. A multimedia approach, fifth edition, South-Western, Cengage Learning, Mason, 2012