СР801З/18: Социјална политика на Европската Унија (ЕУ)

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Социјална работа и социјална политикаVIII3+26

Наставник: д–р Маја Геровска Митев

Цели на предметната програма:

Да се добијат продлабочени сознанија за наднационалната социјална политика која ја практикува Европската Унија (ЕУ) и да се стекнат вештини за применување на специфичните социјални програми на ЕУ во национален контекст.

Содржина на предметната програма:

Прв дел: Историски, легислативни и институционални обележја на социјалната политика на ЕУ. Втор дел: Подрачја на делување на социјалната политика на ЕУ. Трет дел: Европската Унија и социјалната политика во земјите членки и кандидати.

Литература:

1. Геровска Митев, М., Социјална политика на Европската Унија, Филозофски Факултет, 2008

2. Geyer, Robert, Exploring European Social Policy, Polity Press, 2000