СР704И/18: Глобална социјална политика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Социјална работа и социјална политикаVII3+26

Наставник: д–р Маја Геровска Митев

Цели на предметната програма:

Стекнување знаења за факторите, формите и носителите на глобалната социјална политика. Стекнување вештини за анализа на главните специфки на социјалните стратегии на меѓународните владини организации, како Совет на Европа, Организација за економска соработка и развој, Меѓународната организација на трудот, Светска Банка, Меѓународен монетарен фонд, како и специјалнизираните агенции на Обединетите нации – УНИЦЕФ, УНДП.

Содржина на предметната програма:

Дефинирање на глобалната социјална политика, Фактори за појава на глобална социјална политика, Носители на глобалната социјална политика, Класификација на меѓународните организации; Совет на Европа; Организација за економска соработка и развој; Меѓународната организација на трудот; Светска Банка; Меѓународен монетарен фонд; специјалнизираните агенции на Обединетите нации – УНИЦЕФ, УНДП; Социјалните индикатори и меѓународните организации; Вработувањето и меѓународните организации; Платите, животниот стандард и меѓународните организации; Социјалната заштита и меѓунаордните организации; Социјалното осигурување и меѓународните организации.

Литература:

1. Deacon Bob, Global Social Policy and Governance, Sage 2007

2. Геровска Митев, М., Улогата и придонесот на меѓународните организации во креирањето на социјалната политика во Македонија, магистерски труд, Филозофски Факултет, 2001

3. Beland, D., Kaasch, A., Kwon, H., Piper, N. (ур.), Ревија за глобална социјална политика, http://gsp.sagepub.com, – тековно