СР302З/18: Економија и социјален систем

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Социјална работа и социјална политикаIII3+26

Наставник: д-р Билјана Ташевска

Цели на предметната програма:

Претставување на основните економски категории кои се важни за разбирање на економските и социјалните процеси. Да се стекнат сознанија и искуства во поврзувањето на економијата и социјалниот систем и влијанието врз општествените односи и политики, сознанија за микро и макроекономските поими, процеси и влијанија на економијата врз социјлниот систем.

Содржина на предметната програма:

1. Основи на економијата, дефинирање, базични концепти и методи

2. Понудата и побарувачката, трошоци и производство

3. Поим и водови на пазарни структури

4. Конкуренцијата и ограничувањата

5. Наемнините и пазарот на труд

6. Макроекономски аспекти, активности и политики

7. Основи на социјалниот систем, институции, односи

8. Економијата и социјалниот систем врски и влијанија

9. Поврзаноста на економскиот раст и развој и социјалниот систем

10. Економска ефикасност и социјална праведност

Литература:

1. Фити Таки, Економија, Економски факултет, Скопје, 2016

2. Пејковски Јован, Социјален развој, Филозофски факултет, Скопје, 2016

3. Пејковски Јован, Системи на социјална сигурност, Филозофски факултет, Скопје, 2016