СР102З/18: Социјална политика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Социјална работа и социјална политикаI3+26

Наставник: д–р Маја Геровска Митев

Цели на предметната програма:

Да се добијат продлабочени сознанија за теоретската и идеолошката основа на социјалната политика, нејзиниот историски развој, актерите кои обезбедуваат мерки од социјална политика, како и знаења за специфичните политики во домените: вработување, плати, социјално осигурување, социјална заштита, образование и сл..

Содржина на предметната програма:

Научна заснованост на социјалната политика; Методолошки пристапи во социјалната политика; Историски развој на социјалната политика; Теоретски модели на социјалната политика; Социјална држава; Социјални мерки; Актери во социјалната политика; Политика на вработување; Политика на плати; Социјална заштита; Социјално осигурување; Образовна политика; Урбана политика; Имиграциона политика.

Литература:

1. Балдок Џон и др. (ур.), Социјална политика, Арс Ламина, 2014

2. Геровска Митев, М. (ур.), Врамување нова социјална политика: актери, димензии и реформи, Филозофски факултет и Фонд. Фридрих Еберт, 2008