АС806И: Управување со знаењето

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АндрагогијаVIII2+16

Наставник: д–р Алма Тасевска

Цели на предметната програма:

Стекнувањена основни теоретски знаења за управувањето со знаењето; запознавање со современиот концепт на професионална ориентација; развивање на способности за креирање на план за учење и усовршување преку вклучување на промените во трендот на вработување, социјалните потреби и економските услови; развивање на вештини за креирање на еднакви можности и услови за планирање, избор и развој на кариерата.

Содржина на предметната програма:

Теоретски основи на појавата и развој на професионалната ориентација и управувањето со учењето како организирана образовна дејност; Современиот концепт на професионалната ориентација; Образовните постигнувања, доживотното учење и развојот на кариерата; Планирање, избор и развој на кариерата; Видови цели на кариерниот развој; Управување со учењето; Насоки за креирање на план за учење.

Литература:

1. National Career Development Association, National Career Development Guidelines Framework, http://knowledgecenter.completionbydesign.org

2. Career Guidance, A Handbook for Policy Makers, OECD, 2004

3. Pejatovic, A, Continuing Training in the Life Crisis Situation, in: “Continunig Training Today…”, National Institute of Education, Centre for VET and Career Guidancе, Sofia, 59-63, 2001

4. Arnold, J., Careers and Career Management, in Work Psychology, Persons Education Limited, Essex, p. 516-569, 2005

5. Николоски, Т., Психологија на трудот, Филозофски факултет, Скопје, 2005