АС704И: Менаџмент и маркетинг во образованието на возрасни

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АндрагогијаVII2+16

Наставник: проф. д-р Зоран Велковски

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења од областа наменаџментот и маркетингот во образованието на возрасните, да се поттикнат на критичко размислување за проблемите од оваа област како и дасе оспособат за апликација на стекнатите знаења.

Содржина на предметната програма:

– Значење на менаџментот;

– Дефинирање на менаџментот;

– Современата улога на менаџментот;

– Менаџментот како професија;

– Менаџментот како умешност;

– Функции на менаџментот во образованието на возрасните;

– Нивоа на менаџментот;

– Принципи на менаџментот;

– Потреба од современиот менаџмент во образованието на возрасните;

– Одговорноста на менџерот во образованието на возрасните;

– Успешен менаџер во институции за образование на возрасните;

– Управата и менаџерот во образованието на возрасните

– Менаџерот и окружувањето;

– Образовнатафункција и менаџментот;

– Менаџмент процесот во образованието на возрасните

Литература:

1. Гоцевски, Т., Образовен менаџмент, Филозофски факултет, Скопје 2014

2. Јаковски Б., Маркетинг менаџмент, Економски факултет, Скопје, 2011

3. Шуклев Б., Менаџмент, Економски факултет, Скопје, 2013

4. Bush, T., West-Burnham, J., The principles of educational management, Eastbourne: Antony Rowe, 2006

5. Tomlinson, H., Educational management, Routledge Falmer, 2006

6. Bilson and Sue Ross, Social Work-Management and Practice, London, 1999