АС703: Учење на далечина

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АндрагогијаVII2+16

Наставник: д–р Јасмина Делчева-Диздаревиќ

Цели на предметната програма:

Студентите да се стекнат со знаења и вештини за надминување на влијанието на ко – локациите за градење на релации и односи со другите, да се оспособат за совладување на слични задачи на различни локации, оспособеност за учење на далечина со широка примена на ИКТ; да се оспособат стекнатите знаења практично да ги применат;

Содржина на предметната програма:

Што претставува учење на далечина, Комуникациско-инструктивни и образовни системи за учење на возрасни; Компјутеско дизајнирани извори за учење и е-учење; Принципи и примери за отворено, флексибилно и далечинско учење; Варијанти на отворено и дизајниран материјал за учење; Креирање на модели за учење на возрасни.

Литература:

1. Terry Anderson, The Theory and Practice of Online Learning, 2nd Edition, AU Press, 2008

2. Chang, Shujen L., Online learning communities with online mentors: A Model of Online Learning Communities, Quarterly Review of Distance Education, 2004

3. George Veletsianos, Emerging Technologies in Distance Education, AU Press, 2010

4. Група автори, Учење на далечина (интерен материјал), Филозофски факултет, 2010

5. E. J. Burge, C. C. Gibson, T. Gibson, Flexible Pedagogy, Flexible Practice: Notes from the Trenches of Distance Education, AU Press, 2011