АС603: Лидерство и менторство

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АндрагогијаVI2+16

Наставник: д–р Алма Тасевска

Цели на предметната програма:

Стекнување знаења за значењето на лидерството и менторството во образовен контекст; развивање на способност за практична примена на видовите модели на лидерство и менторство, стекнување способности за воспоставување на критериуми за определување на ментор; стекнување знаења за улогата и знаењето на менторот.

Содржина на предметната програма:

Значењето на лидерството и менторството во образовен контекст; Видови модели на лидерство и менторство; Критериуми за определување на ментор; Цели и задачи на менторот; Улога и значење на лидерот и менторот; Менторството и професионалниот развој на менторот.

Литература:

1. Bush, T., Theories of educational leadership and management, SAGE, London, 2011

2. Belbin, M., Management Teams: Why They Sucssed or Fail, second edition, Butterworth-Heinemann, 2004

3. Гоцевски, Т., Образовен менаџмент, Куманово: Македонска ризница, 1997

4. Kent, R. D., Mentoring: person-to-person professional development, ASHA, Leader 2006