АС403: Економика на образованието

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АндрагогијаIV2+16

Наставник:

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за економските законитости, критичко усвојување на научните сознанија од областа на економиката на образованието, развивање на научната љубопитност за економски истражувања во областа на образованието и оспособување за примена на стекнатите знаења во практиката.

Содржина на предметната програма:

-поим и предмет на економиката;

-стопански систем и економска политика;

-пазарот и планирањето;

-паричен систем;

-банкарско-кредитен и девизен систем;

-систем на јавни приходи и расходи;

-фактори на економскиот развој;

-методи на економиката;

-стопанскиот развој и образованието;

-научно-техничкиот развој и образованието;

-работната сила и образованието;

-инвестициите во образованието;

-цена на образовните услуги;

-понуда и побарувачка на образовни услуги;

-финансирање во образованието;

-планирање на развојот на образованието;

-менаџмент во образованието;

-образованието и меѓународните организации.

Литература:

1. Гоцевски, Т., Економика на образованието, Македонска ризница, Куманово, 2010

2. Фити, Т., Економиjа, Економски факултет, 2012

3. Велков, Н., Економика на образованието, ИСК при УНСС: Софија, 1991

4. Geraint, J., The economies of education, Ekonomics: London, 1993