ПЕ404З/18: Семејна педагогија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаIV3+15

Наставник: д-р Алма Тасевска

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат научни и теоретски сознанија од областа на семејната педагогија, да стекнат знаења за влијанието на семејното воспитување врз развојот на детето. Студентите да развијат умеења и вештини потребни за компетентно истражување на воспитувањето во семејствата. Студентите ќе бидат оспособени за согледување на причините за воспитните проблеми во семејството, развивање вештини за професионална поддршка и помош на семејствата во остварување на нивната воспитна улога.

Содржина на предметната програма:

Поим, предмет и задачи на семејната педагогија; семејната педагогија во системот на педагошката наука и нејзиниот однос со други науки и дисциплини, поим за семејството; семејството како воспитна заедница; теории на семејното воспитување; историско-компаративен пристап на семејното воспитание; видови семејства; воспитание, образование и социјализација како значајни процеси во семејството; семејството и воспитното влијание врз развојот на детето; континуирано воспитание и образование во семејството-градинката и училиштето; стилови на воспитување во семејството; оптимален родителски контекст; претпоставки за успешно родителство; видови родителски ориентации; развивање родителски компетенции, улогата на мајката во воспитувањето на детето; улогата на таткото во воспитувањето на детето; креирање на образовни програми за родители.

 Литература:

1. Slee, T. P., Campbell, M., Spears, B., Child, Adolescent and family development, Cambridge University press, 2012

2. Stevanović, М., Obiteljska pedagogija, Varaždinske toplice: Tonimir, 2000

3. Pečnik, N., Starc, B., Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima najmlađe djece, Zagreb: UNICEF, 2010

4. Kindlon, D., Too Much of a Good Thing. Raising Children of Character in an Indulgent Age, Hyperion: New York, 2001

5. Mekgro, F., Porodica na prvom mestu, Novi Sad: Stylos, 2008

6. Rapaj, Z., Kako razumeti svoje roditelje, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1998

7. Greenspan, S., Sigurno Dijete, Lekenik: Ostvarenje, 2002

8. Rosen, D. L., Me, My Space, and I. Parenting the Net Generation, Palgrave MacMillan, 2007

9. Gordon, T., Škola roditeljske djelotvornosti, Zagreb: Poduzetništvo Jakić, 1996

10.  Problemi vašeg deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1997

11. Медиħ, С., Матејиħ-Ђуриħ, З., Влаовиħ, Д., Школа за родитеље: Социо-едукативни програм за породицу, Београд: Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, 1977