ПЕ103З/18: Развојна психологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаI3+26

Наставник: д-р Ана Фрицханд

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за научните достигања од областа на психологијата на развитокот во различни возрасни периоди и да развијат способности за нивна практична примена преку програми за стимулирање на развојот.

Содржина на предметната програма:

Развојната психологија како научна дисциплина; Поим и теории на развитокот; Преднатален развој; Новороденче и доенче; Психологија на предучилишната возраст; Ран училишен период; Предадолесценција и адолесценција; Рана и средна возрасна доба; Трета и четврта возрасна доба.

Литература:

  1. Фрицханд, Ана, Развојна психологија, во подготовка