ПЕ105И/18: Социологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ПедагогијаI3+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Оснoвната цел на програма е студентите да се стекнат со доволно знаење од содржините на општата социологија.

Содржина на предметната програма:

1. Социологија – поим, предмет значење. 2. Културата и општеството 3. Социјална структура. 4. Социјални промени, колективно однесување и социјални движења. 5. Социјализацијата и општеството.  6. Девијација, социјална контрола, криминал. 7. Социјална стратификација, нееднаквост, сиромаштија. 8. Етницитет, етничка стратификација и судири. 9. Труд. Eкономски живот. Слободно време. 10. Власт, држава, политика, демократија. 11. Семејство. 12. Образование. 13. Религија. 14. Население – демографија – животна средина 15. Социологија на здравје, болести и стареење. 16. Светот во процес на промени: глобализација, идентитет, интеграција.

Литература:

1. Ацески Илија, Социологија, Филозофски факултет, 2017

2. Ѓуровска М., Социологија, Филозофски факултет

3. Ташева, М., Социологија, Филозофски факултет

4. Giddens А., Sociology, Cambridge, 1993