С408И/18: Социологија на односите меѓу половите

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаIV2+13

Наставник: д–р Милева Ѓуровска

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за билошките и општествените разлики на жените и мажите. Стекнување на знања за женските движења низ текот на историјата и запознавање со основните теориски концепти. Усвојување на социолошкиот концептуален пристап за родовите улоги и стекнување на вештини за вклучување во јавни дебати, како вештини за полесно идентификување и надминување на дискриминацијата според половата припадност. Вештини за учество во креирање на јавни политики за зголемување на родовата партиципација во општеството.

Содржина на предметната програма:

Биолошките и општесвените разлики меѓуполовите; Териски пристапи кон родовите прашања (Феминизам, Марксизам, Психоанализа, Неолиберален пристап); Теории за машкоста; Родовиот аспект на пазарот на трудот; Жените и политиката.

Литература:

1. Милева Ѓуровска, Социологија на женскиот труд, Филозофски Факултет, Скопје, 2008

2. Sabrina Ramet and Christine Hassenstab, Gender (in)equality and gender politics in Southeastern Europe: A question of justice, Palgrave Macmillan, 2014

3. P. Burdje, Vladavina muskaraca, Podgorica, 2004

4. Bok Gizela, Evropska istorija zena, Klio, Beograd, 2003

5. Катерина Колозова, Хрестоматија на класични текстови од областа на родовите студии, Евро-Балкан Прес, 2004

6. Илка Тисен, Социјална конструкција на родот, ПМФ, Скопје