С406И/18: Социологија на градот

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаIV2+13

Наставник:

Цели на предметната програма:

Студентот се стекнува со теоретско знаење од соодветната област, се оспособува за самостојна работа и работа во институции на државата.

Содржина на предметната програма:

Содржина на предметната програма. Социологијата на градот: предмет, методи, значење; Градот низ просторот и времето; Социјалните проблеми и градот: урбана сиромаштија, поделеноста во градот, Градот како социјална, економска и организациона форма. Урбаниот начин на живот – социо-психолошки пристап; Глобализација, диференцијација, хомогенизација (техно-град, сајбер-простор, мултикултурен град). Одржлив град. Градска заедница. Сегрегација – етнички и социјални карактеристики. Планирање на градот. Градот во пост-социјалистичките општества. Градовите во Македонија – социолошки, економски и просторни карактеристики.

Литература:

1. Ацески, И. (ред.), Социологија на градот, Филозофски факултет, 1996

2. Ацески Илија, Човекот и градот, Филозофски факултет, 2002

3. Ацески Илија, Скопје – социолошка студија, Филозофски факултет.

4. Ацески, И., Градот во времето и просторот, Филозофски факултет, Скопје, 2005

5. Хилман, Џ., Градот и душата, Нампрес, 2009