С601З/18: Економска социологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVI3+26

Наставник: д–р Милева Ѓуровска

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за општествената заснованост на економските институции, вештини за препознавање на општесвената вкоренетост на економските процеси, знаење за општествените фактори на економскиот развој и развојот и човечките ресурси во национални и глобални рамки, вештини за креирање на политики;

Содржина на предметната програма:

Економската социологија – основен премет, главни правци и нејзините перспективи; Економијата во традиционалните општества – генеза на основните економски интситуции; Економијата и општествените нееднаквости; Пазарот како економска и општествена институција; Социолошката фундираност на пазарот на трудот; Социјален капитал; Културата и економијата; Развој на човечките ресурси.

Литература:

1. Милева Ѓуровска, Економска социологија (авторизирани предавања), Филозофски Факултет, 2017

2. Richard Swedberg, Načela ekonomske sociologije, Zagrebačka škola ekonomje i menadžmenta, 2006

3. Polanji Karl, Velika Transformacija, Beograd, 2004

4. Gary Becker, A treatise on the family, Harvard University Press, 1991

5. Džozef Štiglic, Velika Podela, Akademska knjiga, Novi Sad, 2015

6. Роберт Патнам Џ. Колман, На куглање сам. Социјален капитал, Филозофски факултет, Скопје, 2006