С824И/18: Етничноста и постмодерната

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVIII2+14

Наставник:

Основната цел на програмата е да ги запознае студентите со промените на етничкото во постмодерната, со посебен акцент на промените кои се случуват во нашето општетсво кое е зафатено со процените на глобализација.

Содржина на предметната програма:

Култура, идентитет, религија. Идентитетот и постмодерната. Националниот идентитет во ера на глобализација и интеграција. Постмодерната парадигма во разбирање на идентитетот. Плурализмот на историјата и формирање на историската свест. Плурализација и индивидуализација. Идентитет на Европската Унија. ,,Македонски случај“ на мултикултурно општество.

Литература:

1. Ацески Илија, Глобализација, идентитет, евроинтеграција, Филозофски факултет, 2010

2. Ацески Илија, Глобализација, култура, идентитет, Спектар, Меѓународно списание на Институтот за македонска литература, Скопје, Книга 1, 2011

3. Гиденс, Е., Европа у глобалном добу,Београд: Клио, 2009

4. Barry, B, Kultura i jednakost. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2006

5. Castells, Manuel, Moć identiteta, Zagreb. Golden marketing, 2002

6. Трајковски И., Глобализирањето, индивидуалноста и општеството, Филозофски факултет, 2006