С826И/18: Економија и култура

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVIII2+14

Наставник: д–р Милева Ѓуровска 

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за влијанието на културата врз економското однесување на поединците, односно за поврзаноста меѓу културата и општеството. Вештини за дејстување во доменот на културниот менаџмент.

Содржина на предметната програма:

Етосот на трудот; Компаративна анализа за влијанието на културата врз економијата (Јапонија, Германија, Франција, САД). Економија во културата – како функционира пазарот на уметнички дела; Начин на функционирање на културните претпријатија.

Литература:

1. Милева Ѓуровска, Социологија на трудот, Филозофски Факултет, Скопје, 2015, 180-230

2. Милева Ѓуровска, Култура и економија, Социолошка ревија, 2006

3. G. Hofstede, Dimensions of National Cultures in Fifty Countries and Three Regions, Cross-Cultural Psychology 1983, pp. 335–355

4. Francis Fukuyama, Poverenje, Zagreb, 1998