С825И/18: Религискиот идентитет во христијанството и исламот

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVIII2+14

Наставник: д–р Зоран Матевски 

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за религискиот идентитет во христијанството и исламот во светски рамки и во контекст на современото македонско општество.

Содржина на предметната програма:

религијата и идентитетот: нови и стари општествени форми; религијата и јавната сфера; улогата на ритуалите во формирањето и чувањето на религискиот идентитет; религија, идентитет и миграции; интеррелигиските односи во мултиконфесионалните општества; типови на персонална идентификација; односот помеѓу конфесионалниот и етничкиот идентитет; основни карактеристики на религискиот идентитет; карактеристики на христијанскиот религиски идентитет; карактеристики на исламскиот религиски идентитет; религијата и национализмот во Европа и на Балканот; улогата на религискиот идентитет во мир и конфликт; односите помеѓу христијаните и муслимание во Европа и на Балканот; религизација на политиката и политизација на религијата; религискиот идентитет и исламофобијата; улогата на верските заедници и религиозни групи врз градењето на христијанскиот и исламскиот религиски идентитет; религискиот идентитет во Р. Македонија; религискиот идентитет и верската толеранција во современото македонско општество

Литература:

1. Cvitković Ivan, Sociološki pogledi na naciju i religiju, CEIR, Sarajevo, 2012

2. Cvitković Ivan, Sociologija religije, DES, Sarajevo, 2005

3. Šušnjiċ Ðuro, Dijalog i tolerancija, Čigoja, Beograd, 2007

4. Borowik Irena, Zawila Malgorzata (ed.), Religions and Identities in Transition, NOMOS, Krakow, 2010