С708И/18: Социологија на македонското општество

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVII2+13

Наставник:

Цели на предметната програма:

Студентот се стекнува со сознанија за македонското општество.

Содржина на предметната програма:

Македонското општество во транзиција – претпоставки за истражување. Распаѓање на стариот и изградба на новиот систем – нова слика за општеството – дваесетина години транзициски промени. Пазарна економија – социјални промени – приватизација – плурализација. Нови актери на социјалната сцена. Вредносен систем, економски развој, политички промени – компарација со другите посткомунистички земји. Социјална структура, класна правда, социјална нееднаквост. Вредносниот систем, економскиот развој и политичките промени. Консолидација на демократските институции. Демографска структура. Етнички конфликти. Европска интеграција.

Литература:

1. Ацески, И., Општеството и човекот во транзиција, прв, втор, трет дел, Екопрес, 1995, 1997, 2002

2. Ацески Илија, Социолошки огледи, Филозофски факултет, Скопје, 2008

3. Ацески Илија, Глобализација, идентитет, евроинтеграција, Филозофски факултет, Скопје, 2011

4. Ацески Илија, Демографијата во мултиетничките општества, случајот Македонија, Зборник МАНУ, Скопје, 2006

5. Ацески, Илија, „National and cultural identity within the European union“. In: Identity in the era of globalization and europeazation, Institute for sociological, political and juridical research, Faculty of philosophy, Skopje, 2012

6. Доневска, М., Димитриевска, В., Новковска, Б., Сиромаштијата и состојби во Македонија, Филозофски факултет, 2011