С703З/18: Социологија на европската интерграција

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVII3+26

Наставник: д–р Милева Ѓуровска

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за Европа како поим (историска перспектива) како и знаења за карактеристиките на европските општества, европски вредности. Усвојување на социолошката перспектива на европските интеграции (економската, безбедносна, социјална, културолошка). Вештини за учество во јавни дебати за европски интеграции и за учество во крирањето на европските јавни политики.

Содржина на предметната програма:

Поимот за Европа (географијата, филозофијата, религијата, политиката). Европската интеграција (историски осврт преку конститутивните договори). Теории за европската интеграција и социолошка анализа на институциите на ЕУ; Политичката економија на ЕУ; Европа како социјална држава.

Литература:

1. Милева Ѓуровска, Авторизирани предавања по предметот Социологија на Европската интеграција, Филозофски Факултет, Скопје, 2017

2. Билјана Ванковска, Институциите на Европската унија, Филозофски Факултет, Скопје, 2007

3. H. Mandras, Europa i Europljani, Zagreb, 1996

4. Jürgen Habermas, The crisis of European Union: A Response, Polity press, 2013

5. J. Rifkin, Evropski san, Zagreb, 2005

6. Martial Foucaulot et al., European Economic Policy and the Great Recession, Politique Européenne No. 42, 2013/4