С702З/18: Социологија на религија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVII3+26

Наставник: д–р Зоран Матевски

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат темелни знаења од областа на социологијата на религијата како и спецификата на религиската ситуација во Република Македонија.

Содржина на предметната програма:

Структурно-феноменолошка дефиниција на религијата; елементи на религискиот феномен; замисла на натприродното битие; симболи; религиски чувства; религиски ритуали; специфична религиска организација; религиска функција поглед на свет; индивидуално-психолошка функција на религијата; компензациона функција на религијата; општествено-интегративна функција на религијата; етичка функција на религијата; индикатори на религиозноста; фактори на религиозноста; типови на религии; типологија на верници; Диркем и неговите дострели за религијата; Актуелноста на Веберовото сваќање за религијата; религијата и индивидуата; религијата и социјалната кохезија; религиската ситуација во Република Македонија.

Литература:

1. Матевски, Зоран, Социологија на религија, Филозофски факултет, Скопје

2. Davie Grace, The Sociology of religion, SAGE, Los Angeles, 2008

3. McGuire Meredith, Religion-The Social Context, Wadsworth, 2002

4. Hamilton, Malkom, Sociologija religije, Clio, Beograd, 2003

5. Šušnjiċ Ðuro, Religija I i II, Čigoja, Beograd, 2002

6. Мекгир, Мередит, Религија, Филозофски факултет, Скопје