С804И/18: Истражувачки проект-обработка и анализа на податоци

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVIII2+14

Наставник:

Цели на предметната програма:

Целта на програмата по предметот е студентите да се запознаат со суштината на реализацијата на научно-истражувачки проект од областа на социолошките истражувањa.

Содржина на предметната програма:

Дефиниција на истражувачкиот проблем, разработка на нацртот на истражувањето, подготовка на инструментите на истражувањето, организација на теренското истражување, подготовка на примерокот, внес на податоците и нивна електронска обработка и интерпретација на резултатите.

Литература:

1. Ацески, И, Дизајнирање насоцијалнитеистражувања, Скопје: Филозофски факултет, 2012