С607И/18: Управување со човечките ресурси

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVI2+14

Наставник: д–р Милева Ѓуровска

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за основните приципи на развојот на човечките ресурси во организациите. Стекнување на вештини за управување и развој на човечките ресурси во организациите;

Содржина на предметната програма:

Стратешко планирање на човечките ресурси; Организациски контекст на развојот на човечките ресурси; Избор, обуки и развој; Мотивација за работа и стрес на работното место; Кариерен развој.

Литература:

1. Милева Ѓуровска, Авторизирани предавања: Организациски аспекти на менаџмент на човечки ресурси, Филозофски Факултет, 2016

2. Димитар Бојаџиоски, Основи на менаџмент на човечки ресурси, Економски факултет, 2010

3. E. Gidens, Sociologija, Ekonomski Fakultet, Beograd, 2002

4. B. Bogićević, Menadzment ljudskih resursa, Beograd: Ekonomski fakultet, 2003

5. D. Torrington, L. Hall, S. Taylor, Menadžment ljudskih resursa, Data Status, 2002