С604И/18: Населението, образованието и одржливите развојни цели

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVI2+14

Наставник: д–р Татјана Стојановска Иванова

Цели на предметната програма:

Пошироко разбирање на улогата на образованието за развојот на населението; оспособеност за анализа за влијанието на образованието врз развојот на населението; развивање на аналитички вештини и критичкиот однос во примената на апликативните истражувања.

Содржина на предметната програма:

Вовед. Историја на образованието за одржливиот развој. Прирорите на образованието за развој на населението. Стратешките документите за одржливиот развој и образованието. Индикатори за образвоанието. Образование за сите. Образованиеот за одржливот развој на локално ниво. Курикулумите во образованието во функција на одржливиот развој. Новите стратегии за одржлив развој како дел од образовните програми. Образовните програми, одржливиот развој и европските стратегии.

Литература:

1. Стојаноска-Иванова Т., Авторизирани предавања за социологија на образование, Филозофски факултет, 2015

2. Population, Education and Development, UN, 2003

3. Tilbury, D. Stevenson, R. B., Fien, J. аnd Schreuder, D.,Education and Sustanability. Responding to the Global Challenge, Gland IUCN, CEC, 2002

4. Pidlisnyuk, V. Education in Sustainable Development: the role of universities во Economic and Environmental Studies 2010 / 10-1

5. Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development, UN, 2015

6. Education 2030 Incheon Declaration Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all, UN, 2015