С602И/18: Одржливите градови и заедници

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVI2+14

Наставник:

Цели на предметната програма:

Разбирање на концептот на одржливост на градовите и заедниците; усвојување на стратешките документи на урбаното планирање; подготовеност за критичен однос и анализи на концепт на одржливост на глобално ниво.

Содржина на предметната програма:

Урбанизација како трансформацикса сила. ОД, МРЗ ОРЗ2030 и заедниците. ОД, МРЗ ОРЗ2030 и домувањето. Урбано владеење. Индикатори, мерење на остварување.на концпетот на одржливоста на градовите. Принципите на новата урбана агенда.

Литература:

1. Ацески, И., Социологија, Филозофски факултет, 2013, 295-339

2. Urbanization and Development: Emerging Futures, UN-HABITAT, 2016

3. The social dimension of sustainable development: Defining urban social sustainability, UN, 2009