С625И/18: Социо-економската структура на Европската Унија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаVI2+14

Наставник: д–р Милева Ѓуровска

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за базичните економски процеси на ЕУ низ историска перспектива и актуелните состојби. Вештини за учество во анализата и имплемантација на економските политики на ЕУ.

Содржина на предметната програма:

Единствениот европски пазар: пазарот на стоки и услуги, пазарот на капитал, слободно движење на работна сила; Царинска унија; Монетарна унија; Политиката на вработување и вработеноста во ЕУ; Регионална политика на ЕУ; Европски социјален модел; Политика на потрошувачи; Индустриска политика.

Литература:

1. Милева Ѓуровска, Европски социјален модел (aвторизирани предавања), Филозофски Факултет, Скопје, 2016

2. Вернер Вајденфелд, Волфганг Веселс (прир.), Европа од А-Ш, Konrad-Adenauer-Stiftung во Република Македонија, 2009

3. Европска комисија, Претпријатија, ЕУ Инфо Центар, 2013

4. Пристапување во Европската унија, За што ќе преговараме, Фондација Отворено општество, 2010

5. Европска комисија, Стратегија 2020 за Југоисточна Европа, Министерство за економија на РМ, 2014

6. Европска комисија, Вработување и социјални прашања, ЕУ Инфо Центар, 2013