С304З/18: Социологија на трудот

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаIII3+26

Наставник: д–р Милева Ѓуровска

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за општествените принципи на индустријата, знаења за организација на трудот и знаења за основните институции (работно право, системи на контрола, плати, синдикати). Стекнување на базични вештини за вклучување во доменот на креирање на јавни политики за вработување и справување со невработеноста.

Содржина на предметната програма:Значењето на трудот во различни историски периоди; Општествените принипи на индустријата; Тејлоризам, Фордизам, Тојотизам; Улогата и значењето на технологиите во општеството; Психолошките аспекти на трудот (кохезија, мотивација, стрес на работното место); Социолошки аспекти на невработеноста; Професии, занимања, наградување; Социјален дијалог; Трудот и социјалните проблеми;

Литература:

1. Милева Ѓуровска, Социологија на трудот, Филозофски Факултет, Скопје, 2015

2. Емил Диркем, За поделбата на општествениот труд, МИ-АН, Скопје, 2004

3. Eleggebrecht A., Flemming A., Povjest rada od Starog Egipta do danas, Globus, Zagreb, 1987

4. A. Tofler, Treći talas, Beograd, 1983

5. U. Beck, The brave new world of the work, Polity press, Cambridge, 2005

6. Елисавета Сарџоска, Психологија на менаџмент на човечки ресурси, Филозофски Факултет, Скопје