С202З/18: Социјална екологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
СоциологијаII3+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Целта на реализацијата на предметот е студентите да се здобијат со научни и продлабочени сознанија на соодветната област, да се оспособат за самостојна работа и работа во институции на државата и граѓанското општество.

Содржина на предметната програма:

1. Eкологијата, средината и социјалните промени.

2. Економијата и средината

3. Одржлив развој.

4. Еколошка етика

5. Еколошка свест, еколошко движење и еколошко образование

6. Националните интереси на одржливиот развој на република Македонија.

Литература:

1. Илија Ацески, Социјална екологија, Филозофски факултет, 2014

2. П. Калау (ур.), Прирачник за процена на менаџмент на ризиците на животната средина, Дата Понс, 2009

3. Ацески Илија, Еколошка глобализација, грижа за околината и социјална теорија, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, 2007

4. Ацески Илија, Екологија, средина и социјална теорија, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, 2006

5. Jeremy Rifkin, Biotehnološko stoljeće, Hrvatsko sociološko društvo, Naklada Jesenski i Turk, 1999